VYTVOŘ SI SVŮJ WEB

Tří­mě­síč­ní on-line program

V dneš­ní době je on-line pre­zen­ta­ce sko­ro povin­ná. Ale to nezna­me­ná, že vytvo­řit web musí být složité.

Chys­tám dal­ší kolo pro­gra­mu “Vytvoř si svůj web”. Star­to­va­cí okén­ko bude v květ­nu. Pro­dej spus­tím do 25. 4. 

Co to je? 

Je to tří­mě­síč­ní pro­gram, během kte­ré­ho si vytvo­ří­te funkč­ní web. 

Co je v ceně?

Vstup­ní 60 min. kon­zul­ta­ce se mnou, kde se zamě­ří­me na stra­te­gii a nasta­ve­ní správ­né­ho smě­ru pro web. Poté dosta­ne­te nain­sta­lo­va­ný WP s DIVI se základ­ní­mi strán­ka­mi a kom­plet­ní návo­dy (video + text) na tvor­bu své­ho webu. K tomu bude pod­půr­ná sou­kro­má sku­pi­na, kde budu odpo­ví­dat na dota­zy a jed­nou týd­ně bude­te mít mož­nost se ptát živě na to co potřebujete. 

Kolik to bude stát?

Cena je 9750 Kč. Mož­ná vyhlá­sím něja­ký bonus pro prv­ní naku­pu­jí­cí. Tak­že si mě hlídejte! 🙂

Pro koho to je?

Pro­gram je pro 30 žen. Máte čas­se své­mu webu věno­vat a nao­pak nemá­te potřeb­né pro­střed­ky na web od pro­fe­si­o­ná­la? Zís­ká­te veš­ke­ré infor­ma­ce pro prá­ci v Divi, nakopnu­tí k akci a moje vede­ní. Zaklá­dám si na péči o své kli­ent­ky. Se mnou to bude jed­no­duš­ší. Slibuju.

.

Web je vaše výklad­ní skříň. Musí zaujmout vaše ide­ál­ní kli­en­ty a to jde jen tím, že bude auten­tic­ký a vytvo­ří­te si ho pří­mo na míru.

Povězte mi o vašem snu